Studeranderätt

Akademi för Ledarskap och Teologi

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

 Akademi för Ledarskap och Teologi är en teologisk ledarutbildning som bedrivs i ett nätverk för utbildning som har formats av Dalkarlså folkhögskola, Hyllie Park folkhögskola, June folkhögskola, Kaggeholms folkhögskola, Mullsjö folkhögskola, Örebro Teologiska Högskola samt Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) i Oslo i samverkan med huvudmännen Svenska Alliansmission (SAM), Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingst – fria församlingar i samverkan (PFFS). Detta dokument kompletterar Mullsjö folkhögskolas studeranderättsliga standard.

Mål med kursen

Utbildningens syfte och mål beskrivs i det gemensamma Styrdokumentet vilket återges på http://www.altutbildning.se/sv/profil/

Huvudman/profil

Akademi för Ledarskap och Teologi är ingen självständig skolinstitution utan ett nätverk av samverkande skolor med ovan nämnda trossamfund som huvudmän.

Folkhögskolan och högskolan har delvis olika förutsättningar och regelverk som var för sig är fruktbara för en bred och djup ledarträning. Genom Akademi för Ledarskap och Teologi skapas ett samlat nav för nätverket. Akademi för Ledarskap och Teologi fungerar alltså inte enbart som en ram som beställer utbildning utan är en nätverksorganisation där alla ingående parter möts och aktivt samverkar och samplanerar utbildningen så att den leder till en relevant träning för samfundens kommande ledare.

Statens syfte med folkbildningen

Staten ger ekonomiska bidrag till folkhögskolorna. Syftet med stödet till folkhögskolorna är följande:

 • att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • att bidra till att göra det möjligt för människan att påverka sin livssituation och
  skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • att bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet

Ovanstående syften från staten styr de samverkande folkhögskolornas inriktning och verksamhet. Statsbidrag får inte användas till verksamhet med kommersiellt syfte.

Riktlinjer för intyg, betyg och diplom

Akademi för Ledarskap och Teologi utfärdar studieintyg som redovisar vilka kurser som slutförts. För att ha rätt till intyg krävs inlämnade och godkända redovisningar, samt minst 80% närvaro i kurserna.

Efter fullgången utbildning i två, tre eller fyra år utfärdas ett ALT-diplom. Betyg för de akademiska studierna vid HLT (år 1-2) och ÖTH (år 3-4) ges av respektive skola.

Frånvaropolicy

Studenten ansvarar för att komma i tid och närvara vid lektioner. Frånvaro på grund av giltiga skäl ska meddelas till studieledare och berörd lärare. Ledighetsansökan lämnas till studieledaren. Vid frånvaro ansvarar studenten för att ta reda på vad som behöver göras för att kompensera frånvaron. Studiecentersamordnaren har ansvar att följa upp närvaron varje månad. Om frånvaron närmar sig 20% ska samordnaren samtala med berörd student om vikten av närvaro och om eventuell sjukskrivning eller förändring i studietakt. Om närvaron inte förbättras månad för månad görs i samråd med utbildningsledaren en handlingsplan som kan innebära minskad studietakt. Samordnaren rapporterar vid varje terminsslut studenter med över 20% frånvaro. Om studenten inte följt handlingsplanen och har varit frånvarande 25% eller mer rapporteras till CSN att studierna minskat i omfattning eller avbrutits.

Heltidsstudier innebär att den studerande har ett schema som motsvarar minst 20 klocktimmars schemalagda studier per vecka på studiecentret och i utbildningsförsamlingen.

Kostnader

Studierna är kostnadsfria. Lärare, lokaler och utrustning finansieras med offentliga medel. Studenten betalar 1300 kr/termin som delvis täcker folkhögskolans kostnader för utskrifter, kopior, försäkringar, samt samordnad resa, mat och boende vid gemensamma utbildningsdagar en gång per termin. Utöver detta tillkommer kostnader för läromedel, själavårdssamtal, samt resa och mat vid utbildningsdagar en gång per termin.

Försäkringar

Alla studerande omfattas av Mullsjö folkhögskolas kollektiva olycksfallsförsäkring.

CSN/SYV

Frågor om studiemedel/finansiering av studierna besvaras av ansvarig personal på Mullsjö folkhögskola. Samtal om framtida yrkesvägval eller studier hålls i första hand med studieledaren. För att hjälpa studenter ut i tjänst ordnar ALT årligen en träff med rekryteringsansvariga från huvudmannasamfunden.


Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättningar och möjlighet till pedagogiskt stöd

Vi ansluter oss till miljörelaterat synsätt på funktionsnedsättning som begrepp.  ALTs studiecenter är tillgängligt för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning. Studenter med dokumenterad funktionsnedsättning kan få visst extra stöd genom resurser finansierade med förstärkningsbidrag och utbildningsstöd.

Funktionsnedsättning är inte något konstant utan kan uppstå i mötet med den omgivande miljön.  Vi kan ta emot kursdeltagare med olika funktionsnedsättningar och betonar den personliga utvecklingen hos personer med funktionsnedsättning.

Antagningsfrågor

Den sista ansökningsdagen till ALT är 15 april. Därefter påbörjar antagningsarbetet av fullständiga ansökningar bl a med personliga antagningsintervjuer. Antagningsbeslut fattas i slutet av maj och besked skickas ut per post i början av juni. Vid ansökan kan man av särskilda skäl begära ett tidigt förhandsbesked, som vanligen kan ges i början av maj.

Antagningen tar i beaktande:

 • Antalet tillgängliga studieplatser på studiecentret
 • Formell kompetens för eftergymnasiala studier
 • Församlingsrekommendation
 • Erfarenhet från ledarskap och församlingsengagemang
 • Bibelkunskap motsvarande en ettårig bibelskola
 • Den sökandes yrkesinriktning

Ett negativt antagningsbesked kan inte överklagas, men man kan begära en omprövning av utbildningsföreståndaren.

Om kursen inte startar ges besked om detta senast 4 veckor innan kursstart. De sökande ska förvarnas om att det finns en risk att kursen blir inställd minst 8 veckor innan kursstart.

Utvärdering

I slutet av varje termin görs en gemensam övergripande utvärdering för hela ALT-utbildningen. Den är anonym och berör ledarkurserna, studiesituationen, trivselfrågor, relationen till pedagogisk personal, och utbildningsförsamling/mentor samt studiecentrets faciliteter. Resultaten från utvärderingen redovisas för studenterna och följs upp med samtal tillsammans med personalen på studiecentret före terminsslut.

Ämneskurser utvärderas fortlöpande när de avslutas under läsåret. Dessa utvärderingar redovisas och diskuteras i berörd studiecentergrupp. I slutet av läsåret görs en analys och bearbetning av alla utvärderingar på de gemensamma kollegiedagarna.

Studieledaren ansvarar för att stå i en kontinuerlig dialog med studenten och mentorn om hur utbildningen och ledarträningen fungerar i utbildningsförsamlingen.

Studenten utvärderar sin egen studieinsats och lärprocess genom terminsreflektioner. I dessa sammanställs och utvärderas viktiga erfarenheter från terminens olika kurser tillsammans med viktiga erfarenheter i praxislärandet. Studenten bär på detta sätt ett eget ansvar för sin lärprocess.

Ordningsfrågor

Disciplinära åtgärder med avstängning från studier kan även bli aktuella i situationer som innehåller droganvändning, kränkande beteende, våld och hot, samt stöld. Även återkommande ogiltig frånvaro kan efter upprepad negligering av upprättad handlingsplan leda till avskiljande från studierna för den student som utan orsak uteblir från undervisningen. Dessa beslut fattas av utbildningsledningen (Se Frånvaropolicy ovan).

Demokrati

På studiecentret hålls regelbundna klassråd där studenterna själva utformar dagordningen och leder mötena. Utbildningsledningen tar del av protokollen.

Studentgruppen utser två studentrepresentanter till det årliga referensgruppsmötet där utbildningens utveckling diskuteras tillsammans med styrgruppen och representanter från huvudmännen.

Vidare ska en studentrepresentant utses till minst ett regionalt möte per år med bärarförsamlingar i regionen där det förs samtal om utbildningens inriktning och studiecentrets utveckling.

Studenten bär ansvar för planering, genomförande och utvärdering av sin egen lärprocess. Detta sker genom att studenten varje termin skriver ett terminskontrakt tillsammans med studieledaren och mentorn. I detta anges individuella kunskapsmål, färdighetskunskaper och mål för personlig utveckling samt hur detta ska tränas.

Regler kring öppenhet och arkivering

Akademi för Ledarskap och Teologi tillämpar följande arkiv- och sekretessbestämmelser:

Ansökningshandlingar för elever som påbörjat sina studier förvaras inlåst på studiecentrets expedition under studietiden. Intyg arkiveras på Mullsjö folkhögskola i 70 år. Endast namn, adress, personnummer och intygsunderlag lagras i databas som arbetsunderlag under begränsad tid. För sökande med skyddad identitet gäller att handlingar förvaras i arkiv. Identiteten visas ej på datalistor.

Offentlighetsprincipen gäller inte för folkhögskolor. Ingen kan begära att få se andra handlingar än sina egna.

Övrig information till kursdeltagare

ALT följer FSR:s rekommendationer för information till studerande. Vid kursstarten under den första studieveckan informeras om:

 • Studiecentersamordnarens och studieledarens namn och kontaktuppgifter
 • kursplaner och schema
 • terminstider och ledigheter
 • riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
 • frånvaroregler
 • rapporteringssystem till CSN
 • vad du själv skall ansvara för; ex. litteratur, material m.m.
 • skolans kollektiva olycksfallsförsäkring
 • tillgång och villkor för användning av studiecentrets utrustning och utrymmen
 • villkor för avstängning och avskiljande från studier vid ALT
 • den studeranderättsliga standardens innehåll och innebörd för ALT


Klagomål & konflikthantering

När det uppstår en konflikt strävar ALT efter att hantera den så att en samförståndslösning uppstår. Det innebär att vi i första hand samtalar med berörda parter och ordnar en mötesplats där berörda parter. Målet är att i alla konflikter arbeta för försoning.

Om konflikt uppstår mellan student och mentor eller student och utbildningsförsamling ska studenten eller mentorn informera studieledaren. Studieledaren ansvarar då för att själv eller tillsammans med samordnaren anordna samtal för att finna en samförståndslösning.

Både studenter och personal har ett ansvar att aktivt verka för en god psykosocial miljö på studiecentret. Om någon form av kränkning skulle förekomma ska studenten anmäla det i första hand till studieledaren. Studieledaren har ett ansvar att följa upp konflikter och kränkningar, rapportera till utbildningsledningen och i förekommande fall upprätta och dokumentera en åtgärdsplan.

Om en studerande vid ALT inte är nöjd med sin situation på utbildningen tar man upp detta med sin studieledare. Kommer inte studieledaren och den studerande överens eller om ingen förändring sker kan man gå vidare med ärendet till samordnaren och i nästa steg utbildningsföreståndaren. Därefter kan man gå vidare till Mullsjö folkhögskolas rektor som i samråd med ALT:s utbildningsutskott behandlar ärendet. Som sista instans kan den studerande vända sig till Mullsjö folkhögskolas styrelse.

Om man inte är nöjd med beslutet här kan man överklaga till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd, FSR, som hanterar ärendet och rekommenderar en lösning.

Mullsjö folkhögskola har förbundit sig att beakta FSR:s förslag och rekommendation till lösning av ärendet. Frågor gällande utfärdande av studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte överklagas till prövning av FSR.

Framtagen för AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI 2012

Antagen av Mullsjö folkhögskolas styrelse

2012-09-17