Studeranderätt

Om studierna

Undervisningen

Folkhögskolans undervisning ska främja allmän medborgerlig bildning och öka den studerandes medvetenhet om sina egna och omvärldens villkor. Undervisningen vid folkhögskolor styrs inte av centralt fastställda läroplaner. Varje folkhögskola har själv möjlighet att utforma kurser och bestämma över dessas innehåll och arbetsformer. Tillsammans med kursdeltagarna utformas en gemensam plan över respektive kurs, detta arbetssätt kräver aktiva kursdeltagare.
Lektionstiderna finns angivna på schemat. Som lektionspass räknas även information, föredrag, temadagar, osv. Närvaro är obligatorisk även vid dessa aktiviteter, som också räknas in i kursen.

Intyg och studieomdöme

Läs mer om skolans intyg i ABC

Kursplan

Denna upprättas i respektive kurs i samband med kursstart.

Läromedel

Läromedel säljs till självkostnadspris genom skolans expedition. Vissa läromedel kan även hyras under läsåret.

Avgifter

Undervisningen vid folkhögskolans långa kurser är avgiftsfri. Uppgifter om vilka kostnader som tas ut för kost, logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel/undervisningsmaterial finns på skolans hemsida under Kostnader

Serviceavgift

Externatdeltagare betalar en serviceavgift på 115 kr/vecka.

Inställd kurs

Alla skolans kurser startar under förutsättning att vi har 10 bekräftade deltagare, vi kan även välja att starta med färre deltagare. När kursen har startat, så kommer vi att fullfölja den, även om någon deltagare skulle välja att hoppa av under kurstiden. Alla skolans långa kurser är på en termin eller ett läsår. Om du vill gå en andra termin / ett andra läsår, måste du göra en ny ansökan inför denna termin / läsår.

Antagning

Regler för antagning presenteras under respektive kurs
Läs mer under: Om folkhögskolan/Antagningsprinciper och antagningsprocess

Utvärderingar

Utvärderingar genomförs och presenteras under läsåret.

Skolans kurser läsåret 2023-2024

Långa kurser

 • Allmän kurs
 • Konst & Form
 • Akademi för Ledarskap och Teologi
 • BibelVinter
 • KRIK-linjen
 • Personlig assistent, Kungsporten

Korta kurser

Korta kurser arrangeras regelbundet i samverkan med andra organisationer eller i egen regi. Dessa genomförs under hela året och varar från en dag till en hel vecka.

Kurstider

Läsår 2023-24:
Hösttermin:
2023-08-21 — 2023-12-15
Vårtermin: 2024-01-08 — 2024-05-31

Läsår 2024-25:
Hösttermin: 21 aug – 17 dec 2024
Vårtermin: 9 jan – 4 juni 2025

Under året genomförs ett antal tema-, gemenskaps-, och friluftsdagar, som planeras under pågående läsår.
I de olika kurserna kan också ges tillfälle till studieresor.
Lektionstider framgår av schema.

Frånvaro och ledighet

Läs mer om detta i ABC.

Vid kursstart

När du börjar kursen på skolan får du schema och en välkomstbroschyr där du får mer information om:

 • kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter
 • kursplan/arbetsplan och schema
 • terminstider och ledighet
 • riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
 • frånvaroregler
 • hur du rapporterar till CSN
 • vad deltagare  själva ska tillhandahålla; t.ex. litteratur, instrument, material
 • försäkringar
 • hur du får använda skolans utrustning och lokaler
 • etiska regler och ansvar vid användning av datorer och internet
 • regler för avstängning från skola och internat
 • hur du gör om du vill klaga på något på skolan och hur du blir behandlad
 • vilka utvärderingar som sker under året
 • skolans regler om droger

Försäkringar

Information om försäkringar för studerande finns under ABC

Arkiv- och sekretessregler

Folkhögskolan tillämpar följande arkiv- och sekretessbestämmelser.
Ansökningshandlingar för deltagare som påbörjat sina studier arkiveras i 70 år. Intyg arkiveras i 70 år.
Endast namn, adress, personnummer och intygsunderlag lagras i databas.
För sökande med skyddad identitet gäller att  handlingar förvaras i arkiv. Identiteten visas ej på datalistor.
Mullsjö folkhögskola är en stiftelse, varför offentlighetsprincipen inte gäller. Ingen kan begära att få se andra handlingar än sina egna.

Att överklaga

Om man är missnöjd med ett beslut eller vill påtala något man inte är nöjd med ska man i första hand vända sig till aktuell lärare och/eller klassföreståndare. Se mer om detta under ABC.

Funktionsnedsättning och svårigheter med det svenska språket

Mullsjö folkhögskola profilerar sig speciellt för gruppen dövblinda. Skolan har en omfattande kompetens inom detta område. Tillgängligheten är god, men vissa delar av skolans område ligger på kuperad mark.

Skolan har möjlighet att ge visst pedagogiskt stöd och assistans till dig med någon form av funktionsnedsättning och kan söka extra bidrag för detta. För din egen skull och för att vi ska kunna ge dig detta extra stöd är det viktigt att du helst vid ansökan, eller senast vid kursstart meddelar oss detta och godkänner att vi söker bidragsstöd för dig. Om du har en diagnostiserad funktionsnedsättning ser vi gärna att du bifogar intyg om detta.

Detta gäller också om du har behov att få extra stöd i svenska språket.

Du kan inte begära att få extra pedagogiskt stöd när vi kommit en bit in i terminen/läsåret, eftersom vi då inte längre kan söka bidrag för detta.

Hur skolan styrs

Skolans profil

Skolan grundades 1949, för att erbjuda grundläggande utbildning. Efter hand som skolan vuxit och utvecklats har de estetiska kurserna blivit fler. Mullsjö folkhögskola har även profilerat sig mot människor med dövblindhet. För skolan är det viktigt att deltagaren och dennes behov och önskemål står i centrum.

Huvudmän

Skolans huvudmän är kyrkosamfundet Svenska Alliansmissionen, Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund och Mullsjö folkhögskolas kamratförbund. Dessa tre utser var för sig huvudmän till skolans årsstämma, som väljer styrelse och tar beslut om budget och ekonomi.

Styrelsen

Skolans styrelse väljs av årsstämman och utgörs av 9 personer. Ordförande är Karin Hultberg.

Personalrådet

Skolans personalråd träffas flera gånger om året.

Lärarrådet

Skolans lärarråd har det pedagogiska ansvaret för samtliga kurser och klasser. Där ingår samtliga lärare, samt representanter för andra personalgrupper och skolans elever och leds av skolans rektor. Lärarrådet tillsätter olika kommittéer och beslutar om gemensamma aktiviteter, som föreläsningar, temadagar och friluftsdagar, mm.

Deltagarrådet

Utses av representanter från de olika kurserna och klasserna. Deltagarrådet utser en styrelse och representanter till olika kommittéer och råd. Deltagarrådet tar också vara på deltagarnas synpunkter och idéer under pågående läsår.

Kamratförbundet

är en av skolans huvudmän och utgörs av före detta deltagare och personal. Varje höst arrangerar Kamratförbundet en återvändardag främst för föregående läsårs deltagare. Kamratförbundet medverkar också vid jubilerande deltagargruppers återträffar. Medlemskapet är kostnadsfritt, men bidrag till Kamratförbundet används uteslutande till stipendier. Kamratförbundets ordförande är läraren Jeanette Axenfjord.

Mat och boende

Mat serveras i matsalen följande tider. Respektera dessa. Frukost 8.00 – 8.30, middag 12.00 – 12.40, kvällsmat 17.00 – 17.30. Externatdeltagare kan köpa måltidskuponger i receptionen.

Internat

Skolans internat har olika standard, se mer information under Boende.

Försäkringar

Samtliga kursdeltagare är försäkrade genom skolans olycksfallsförsäkring – se mer under ABC.

Förhållningsregler

Disciplinära åtgärder

Folkhögskolans regler vad gäller disciplinära åtgärder såväl vad gäller undervisning som internatboende finns presenterat i ABC och i det individuella hyreskontraktet som upprättas mellan skolan och den boende. Folkhögskolans drogpolicy finns i välkomstbroschyren och på hemsidan under Drogpolicy.

Hyreskontrakt

Se vidare under Boende.

Drogpolicy

Läs mer under Drogpolicy.

Rökning

Se mer om regler för rökning under ABC.

IT-frågor

Alla kursdeltagare har tillgång till skolans datorer och har möjlighet att komma ut på internet. För boende på internatet finns ett trådlöst nätverk. Uppkopplingen till detta ingår i boendekostnaden. Deltagare på skolans långa kurser förbinder sig i ett skriftligt avtal att rätta sig efter etiska regler när man använder skolans nätverk.

Öppettider och Telefonnummer

Skolans reception är öppen måndag – fredag enligt anslag.
Skolans växel har tel 0392-374 00. Rektor kan nås på tel 0392-374 17, bitr rektor 0392-374 19
Ekonomi- och fastighetsansvarig har tel 0392-374 13. Internatföreståndare 0392-374 20 och kök har tel 0392-374 12.

Övriga telefonnummer finns under Kontakt.