Måldokument

Statens syfte

Det övergripande syftet med statens bidrag till folkbildningen är ledorden demokrati, lärande och personlig utveckling. Utifrån detta har regeringen fastslagit fyra utgångspunkter med statsbidraget:

 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
 4. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Huvudman

Mullsjö folkhögskolas huvudman är en stiftelse med Svenska Alliansmissionen, dess ungdomsförbund samt Mullsjö folkhögskolas Kamratförbund som stiftare.
Verksamheten grundas på en kristen grundsyn och genomförs i drogfri miljö.

Grundsyn

Skolans grundsyn är att varje människa har ett okränkbart värde, vilket ytterst garanteras
genom skapelsens ursprung. I den kristna tron ges möjlighet att förstå och uppleva samband och helhet i tillvaron. Folkhögskolan vill sätta individen i centrum och betona människans inneboende förmåga till självförverkligande i öppenhet mot och i samspel med andra människor.
Kunskap är erfarenheter som bearbetas och införlivas med människans personlighet och vilka
bestämmer tänkande och handlande. Därför fäster folkhögskolan stort avseende vid skolmiljön som en total inlärningssituation där pedagogik och verksamhet fyller syftet att utveckla individen i alla avseenden.

Mullsjö folkhögskolas mål

Mullsjö folkhögskolas mål är att utveckla den svenska folkbildningstraditionen och slå vakt om ett fritt och frivilligt bildningsarbete. Demokrati och deltagarinflytande skall vara grundläggande för utformningen av skolans verksamheter. Kursernas mål är att ge deltagarna en högre formell kompetens och större personlig integritet för att klara såväl yrkesliv som sin egen situation. Stor vikt läggs vid personlighetsutveckling och relationer mellan människor. I detta spelar internatet en viktig roll. Fysiska aktiviteter och friluftsliv är betydelsefullt för det personliga välbefinnandet och för förmågan till samarbete.

 • Utveckling av skilda kulturella uttrycksformer är en viktig del av skolans verksamhet.
 • Skolan tar emot personer med funktionsnedsättning som i en väl anpassad miljö ges nya möjligheter att efter utbildningen delta i samhällslivet.
 • Miljömedvetenhet skall prägla alla skolans verksamhetsområden vad gäller såväl yttre som inre miljö.
 • Genom internationellt utbyte ökas förståelsen för livsbetingelserna i andra delar av världen och berikar deltagarnas eget liv.
 • Solidaritet med andra länder skall vara en integrerad del av skolans verksamhet.

Mullsjö folkhögskola vill

 • Erbjuda människor med skilda bildningsbehov en studiemiljö som totalt syftar till en utveckling av hela människan.
 • Tillhandahålla utbildningsformer som fyller angelägna utbildningsbehov i samhället.
 • Utveckla kulturella uttrycksformer och eget skapande.
 • Vara en utbildningsresurs för Svenska Alliansmissionen och dess organisationer.
 • Ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till studier. Särskild uppmärksamhet ägnas hörsel, syn och dövblindhet.
 • Utgöra en plattform för samtal och debatt där respekten för individer och andras åsikter är grundläggande. Särskild vikt läggs vid livsåskådningsämnet.
 • Ge de studerande möjlighet att delta i de formella demokratiska organen på skolan samt i olika informella demokratiprocesser.
 • Framhålla vikten av fysiska aktiviteter.
 • Stimulera till internationellt utbyte och förståelse över gränserna.
 • Ge utrymme för freds-, miljö-, och rättvisefrågor
 • Utgöra en samarbetspartner till organisationer med mål sammanfallande med skolans.
 • Verka för vuxenutbildning i närområdet och vara ett lokalt kulturcentrum.

Utvärdering och kvalitetsarbete

För att uppnå kvalitet i skolans utbildningar krävs ett helhetstänkande som utgår från ovan beskrivna mål. Därtill kommer en medvetenhet om att såväl den yttre som den inre skolmiljön har stor betydelse i skapandet av positiva läroprocesser. All personals kompetens och engagemang är en förutsättning för hög kvalitet.
Under verksamhetsåret sker en kontinuerlig utvärdering av verksamheten såväl muntligt som skriftligt. Lärarråd, linjesamlingar med lärare och studerande, arbetslagsträffar, ämnes- och arbetsgruppsmöten är exempel på samlingar där en kontinuerlig utvärdering sker. Styrelsen svarar årligen för en skriftlig studerandeutvärdering av läsåret.

Mullsjö folkhögskolas styrelse